Wysyłka i zwroty

3.1 Ogólne

Użytkownik wyraża zgodę na prawidłowe korzystanie z Portalu zgodnie z prawem i niniejszym Oświadczeniem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Firmy lub osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia wspomnianego obowiązku.

3.2 Spis treści

Użytkownik wyraża zgodę na używanie Zawartości zgodnie z Prawem i niniejszym Oświadczeniem, a także z innymi warunkami, przepisami i instrukcjami, które mogą być stosowane zgodnie z postanowieniami ustępu 1.

W celu zilustrowania tego, Użytkownik zgodnie z obowiązującym prawodawstwem powstrzymuje się od:

a.- Reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać, publicznie komunikować, przekształcać lub modyfikować Zawartość, z wyjątkiem przypadków dozwolonych prawem lub wyraźnie wyrażonych przez spółkę lub przez osobę, która posiada prawo własności do ich praw do eksploatacji.

b.- Powielanie lub kopiowanie do użytku prywatnego Treści, które mogą być uznane za oprogramowanie lub bazę danych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w zakresie własności intelektualnej, jak również ich komunikację publiczną lub udostępnianie osobom trzecim, gdy działania te oznaczają konieczność reprodukcji przez Użytkownika lub osobę trzecią.

c.- Wyodrębnij i / lub ponownie wykorzystaj wszystkie lub znaczną część Zawartości stanowiących część Portalu, a także baz danych udostępnianych Użytkownikowi przez firmę.

3.3 Formy gromadzenia danych

Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w Prawie Ochrony Danych Osobowych, korzystanie z niektórych usług lub wniosków skierowanych do Spółki uzależnione jest od wcześniejszej realizacji odpowiedniej rejestracji użytkownika.

Wszystkie informacje przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy portalu w celach wymienionych powyżej lub w inny sposób muszą być zgodne z prawdą. W tym celu Użytkownik gwarantuje autentyczność wszystkich przekazanych danych i zachowuje informacje dostarczone Spółce w sposób doskonały, tak aby zawsze odpowiadał rzeczywistej sytuacji Użytkownika. W każdym przypadku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne oświadczenia oraz za szkody wyrządzone firmie lub osobom trzecim za dostarczone informacje.

3.4 Wprowadzenie linków do portalu

Użytkownik internetu, który chce wprowadzić linki z własnych stron internetowych do portalu, musi spełniać następujące warunki, nie ignorując ich, unikając odpowiedzialności wynikającej z ustawy:

– ink będzie tylko linkiem do strony głównej lub głównej strony portalu, ale nie będziesz w stanie go odtworzyć w jakikolwiek sposób (linki w linii prostej, kopia tekstów, grafika itp.).

– W każdym przypadku zabrania się, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującym w dowolnym momencie, ustanowieniu ramek lub ramek dowolnego typu, które otacza portal lub umożliwia wizualizację Zawartości poprzez adresy internetowe inne niż adresy portalu, w każdym przypadku podczas oglądania razem z treścią spoza Portalu w taki sposób, aby: (I) produkowało lub popełniło błędy, zamieszanie lub oszustwo u użytkowników dotyczące prawdziwego pochodzenia usługi lub zawartości; (II) jest aktem porównania lub nieuczciwej imitacji, (III) służy wykorzystaniu reputacji marki i prestiżu firmy, lub (IV) w inny sposób jest zabroniony przez obowiązujące przepisy.

– W każdym przypadku zabrania się, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującym w dowolnym momencie, ustanowieniu ramek lub ramek dowolnego typu, które otacza portal lub umożliwia wizualizację Zawartości poprzez adresy internetowe inne niż adresy portalu, w każdym przypadku podczas oglądania razem z treścią spoza Portalu w taki sposób, aby: (I) produkowało lub popełniło błędy, zamieszanie lub oszustwo u użytkowników dotyczące prawdziwego pochodzenia usługi lub zawartości; (II) jest aktem porównania lub nieuczciwej imitacji, (III) służy wykorzystaniu reputacji marki i prestiżu firmy, lub (IV) w inny sposób jest zabroniony przez obowiązujące przepisy.

– w żadnym przypadku nie zostanie wyświetlona na stronie, na której znajduje się link, który Firma wyraziła zgodę na umieszczenie linku lub w inny sposób sponsoruje, współpracuje, weryfikuje lub nadzoruje usługi nadawcy.

– Zabrania się korzystania z nazwy, grafiki lub mieszane znaku lub innego znaku wyróżniającego firmy obrębie strony nadawcy wyjątkiem dopuszczonych przez prawo lubwyraźnie upoważniony przez spółkę i gdzie jest dozwolone, w tych przypadkach , bezpośrednie połączenie z portalem w sposób określony w niniejszej klauzuli.

– Strona zawierająca łącza powinny być zgodne z prawem i nie może w żadnych okolicznościach świadczyć lub link do zastrzeżonych lub osoby trzecie, że: (i) są niezgodne lub sprzeczne z moralnością i dobrymi obyczajami (pornograficzne, brutalne , rasistowskie itd.); (II) wywołuje lub może wywołać użytkownikowi fałszywe wrażenie, że firma popiera, wspiera, przylega lub w jakikolwiek sposób wspiera idee, oświadczenia lub wyrażeń, legalnych lub nielegalnych, nadawcy; (III) są niewłaściwe lub nieistotne dla działalności firmy ze względu na miejsce, treść i treść strony internetowej nadawcy.

Shopping Cart